MEGAWAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK 

DO DECYZJI PREZESA URE z 18 kwietnia 2023 r.
nr OPO.4210.32.2023.MNi

Rogoźno, 2023 r.

CZĘŚĆ I

Objaśnienie pojęć i skrótów:

 1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zmianami),

 2. rozporządzenie taryfowe rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 718),

 3. rozporządzenie przyłączeniowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

 4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

 5. sprzedawca – „MEGAWAT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno,

 6. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

 7. lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

 8. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

 9. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie,

 10. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

 11. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

 1. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

 2. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

 3. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

 4. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

 1. wytwarzania ciepła – nr WCC/311/540/OT-5/98/MW z dnia 29 października 1998 r. ze zmianami,

 2. przesyłania i dystrybucji ciepła – nr PCC/320/540/U/OT-5/98/MW z dnia 29 października 1998 r. ze zmianami.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono 4 grupy odbiorców:

GRUPA KSI – odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy i indywidualnych węzłów cieplnych sprzedawcy,

GRUPA KSG – odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych stanowiących własność odbiorcy i przez niego eksploatowanych,

GRUPA KSGS – odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych stanowiących własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanych,

GRUPA KL – odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 1. Ceny i stawki opłat dla grup odbiorców KSI, KSG, KSGS:

 1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grupy odbiorców KL

 1. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Ustalone w części IV taryfy ceny i stawki (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat, określone w niniejszej taryfie, zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w §11, §12 i §19 – §23 rozporządzenia taryfowego.

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, określona w niniejszej taryfie, została ustalona zgodnie z § 7 ust.7 i § 25 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

 1. W przypadkach:

 • niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,

 • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,

 • udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,

 • nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

 

Prezes Zarządu

MEGAWAT Sp. z o.o.

mgr Renata Tomaszewska