Ogłoszenia

Sprawdź, co u nas słychać

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

dla odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni lokalnych

ZOBACZ TARYFĘ

Przetarg

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem w ramach modernizacji i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulic Kościuszki i Paderewskiego w Rogoźnie. Link do platformy zakupowej z ogłoszeniem:

ZOBACZ

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego br. w sprawie wysokości cen maksymalnych, które stosowane będą przez spółkę Megawat w rozliczeniach z odbiorcami wrażliwymi od 1 marca 2023 roku.

POBIERZ

Informuję, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją
nr OPO.4210.93.2022.MNI z dnia 9 grudnia 2022 roku zatwierdził ustaloną przez MEGAWAT Sp. z o.o. zmianę XXIII Taryfy dla ciepła.
Zmiana Taryfy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Jednocześnie informuję, iż średnia cena wytwarzania ciepła w kotłowni sieciowej po zmianie taryfy przyjmuje wartość 306,06 zł/GJ netto i jest wyższa od ceny ustalonej w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz.1975). Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w rozliczeniach za ciepło z odbiorcami uprawnionymi, którzy złożyli w ustawowym terminie wymagane prawem Oświadczenie, przedsiębiorstwo będzie stosowało średnią cenę wytwarzania ciepła w wysokości 150,95 zł/GJ netto.

Renata Tomaszewska
Prezes Zarządu

CENY CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ dla kotłowni sieciowej
(obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku)

Ceny (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe naliczane będą zgodnie z Taryfą.

Renata Tomaszewska
Prezes Zarządu

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
dla odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni sieciowej

Na podstawie: DECYZJI PREZESA URE z  9 grudnia 2022 r. nr OPO.4210.93.2022.MNI, opublikowanej w Biuletynie Branżowym – Ciepło Nr 803 (2063)

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Megawat Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  OPO.4210.6.2022.MŻK z dnia 29 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

– część IV pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grupy odbiorców KSI, KSG, KSGS

Ustalone w części IV taryfy ceny i stawki (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Renata Tomaszewska
Prezes Zarządu

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
dla odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni lokalnych

Na podstawie: DECYZJI PREZESA URE z  9 grudnia 2022 r. nr OPO.4210.93.2022.MNI, opublikowanej w Biuletynie Branżowym – Ciepło Nr 803 (2063)

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Megawat Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  OPO.4210.6.2022.MŻK z dnia 29 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

– część IV pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grupy odbiorców KL

Ustalone w części IV taryfy ceny i stawki (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Renata Tomaszewska
Prezes Zarządu

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Link do ustawy:

Wsparcie pomocowe dla użytkowników ciepła i ciepłej wody

MEGAWAT Spółka z o.o. w Rogoźnie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 20 września br. Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) odbiorcy ciepła uprawnieni do zakupu ciepła z rekompensatą , na podstawie artykułów: 5 ust.1 oraz 6 ust.1 w/w Ustawy są zobowiązani złożyć sprzedawcy ciepła oświadczenie, które zawiera:

  • oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy;
  • wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby:

a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych,
b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4,
c) inne niż określone w lit. a i b;

Grupy odbiorców, którym przysługuje cena ciepła z rekompensatą:

– gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła nie muszą składać oświadczenia,

– wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy, w zakresie w jakim zużywają one ciepło na potrzeby określone w tych przepisach powinny złożyć Oświadczenie odbiorcy ciepła wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. (Dz.U.poz.1975),

podmioty wrażliwe, wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy – składają     Oświadczenie odbiorcy ciepła wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. (Dz.U.poz.1975).

Oświadczenie odbiorcy ciepła wypełnione według wybranego wzoru należy złożyć w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia, czyli do 11 października 2022 roku  w wersji elektronicznej
na adres: biuro@megawat.rogozno.pl

lub pocztą bądź osobiście w wersji papierowej na adres:

„MEGAWAT” sp. z o.o.
Fabryczna 7
64-610 Rogoźno

Złożone oświadczenie uprawnia odbiorcę do stosowania wobec niego ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w okresie od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku, jeżeli jest ona niższa od ceny wytwarzania ciepła wynikającej z zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy sprzedawcy ciepła.

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą zgodnie z Ustawą przyjmuje wartość 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym.

Jednocześnie informujemy, że obecnie rzeczywiste średnie ceny wytwarzania ciepła przez Spółkę Megawat są niższe od gwarantowanej ustawowo ceny z rekompensatą i wynoszą:

  • 80,90 zł/GJ nettodla kotłowni sieciowej zlokalizowanej przy
    Fabrycznej 7 w Rogoźnie;
  • 68,24 zł/GJ netto dla źródeł ciepła w kotłowniach lokalnych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi oświadczenia są wymagane bez względu na fakt, że na chwilę obecną cena ciepła z rekompensatą jest wyższa od rzeczywistych cen wytwarzania ciepła przez Spółkę Megawat.  

Przy określaniu szacowanej ilości ciepła w GJ prosimy o podanie planowanego zużycia ciepła w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Oświadczenia, które będą zawierać błędy formalne lub będą wypełnione niekompletnie, będą odsyłane do odbiorcy w celu poprawy lub uzupełnienia.

 

Renata Tomaszewska
Prezes Zarządu

Pobierz wzór oświadczenia:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!