O firmie – Informacje ogólne

MEGAWAT Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką skarbu gminy. Jako samodzielny podmiot gospodarczy Spółka rozpoczęła działalność od 1 czerwca 1992 roku. Spółka MEGAWAT wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187507.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
– produkcja, przesył i dystrybucja energii cieplnej,
– instalacja, rozruch, regulacja, eksploatacja i konserwacja urządzeń, obiektów i sieci ciepłowniczej,
– wydawanie ekspertyz i warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci cieplnej.

Działalność energetyczną Spółki prowadzi się na bazie udzielonych w 1998 roku, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dwóch koncesji:
– WCC/311/540/OT-5/98/MW na wytwarzanie ciepła,
– PCC/320/540/U/OT-5/98/MW na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Koncesje te ważne są do 31 października 2025 roku.