Dla audytorów

Wskaźniki efektywności energetycznej dla systemu
ciepłowniczego Megawat Sp. z o.o. w Rogoźnie za 2022 rok

 

1. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej,
bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego

W p,c = 1,472 *)

*) wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 pkt. 1.3, do rozporządzenia Ministra Energii z dnia
   5 października 2017 r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności    energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 

2. Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego do sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci wynosi:

αDH = 0,00 % **)

**) źródło nie wytwarza ciepła zdefiniowanego jako ciepło pochodzące z instalacji odnawialnego żródła energii, ciepło użytkowe z kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.

 

3. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła (kotłownie gazowe lokalne):

Wpi = 1,1 ***)

***) źródła nie zasilają sieci ciepłowniczej zgodnie z definicją z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!