O firmie
Informacje ogólne

MEGAWAT Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką skarbu gminy.
Jako samodzielny podmiot gospodarczy Spółka rozpoczęła działalność od 1 czerwca 1992 roku.
Spółka MEGAWAT wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187507.


Przedmiotem działalności Spółki jest:

- produkcja, przetwarzanie i dostawa energii cieplnej dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych,
- instalacja, rozruch, regulacja, eksploatacja i konserwacja urządzeń, obiektów i sieci ciepłowniczej,
- wydawanie ekspertyz i warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci cieplnej,
- handel detaliczny artykułami instalacyjnymi z zakresu techniki sanitarnej, ciepłownictwa i ogrzewnictwa oraz osprzętem wodnym i gazowym.

Działalność energetyczną Spółka prowadzi się na bazie udzielonych w 1998 roku, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dwóch koncesji:
- WCC/311/540/OT-5/98/MW na wytwarzanie ciepła,
- PCC/320/540/U/OT-5/98/MW na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Koncesje te ważne są do 31 października 2025 roku. Kotłownia główna


Władze Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Gmina Miejska Rogoźno.
Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Rogoźna.

2. Rada Nadzorcza
Organem kontrolnym, ustalonym w Umowie Spółki na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych jest - dla firmy MEGAWAT Sp. z o.o. - Rada Nadzorcza. Kadencja Rady trwa trzy lata.
Obecnie Radę stanowią:

- Jerzy Olszak - przewodniczący,
- Justyna Michalska - sekretarz,
- Zbigniew Heydrych - członek.


3. Zarząd Spółki
Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje od 13 marca 1995 roku mgr inż. Piotr Gruszczyński.


Historia firmy

Spółka MEGAWAT jako samodzielny podmiot gospodarczy rozpoczęła działalność od 1 czerwca 1992 roku, korzystając ze skomunalizowanego majątku kotłowni zakładowej Fabryki Maszyn Rolniczych "Agromet-Rofama".
Moc cieplna starego obiektu wynosiła 69,8 MW. Składały się na to kotły na miał węglowy, WR25 - 2 sztuki i WR5 - 2 sztuki, oddane do eksploatacji w 1979 roku.
Kotłownia ta w założeniach miała produkować ciepło na potrzeby technologiczne i grzewcze Fabryki. Dostawa ciepła na potrzeby komunalne stanowiała niewielki procent obciążenia.
Realia lat 90-tych zweryfikowały te założenia. Z roku na rok malało zapotrzebowanie na energię ze strony przemysłu. Efektem tego były coraz gorsze wyniki finansowe Spółki.
W latach 1993-1995 działalnośc prowadzona była ze stratą.
Brak środków na remonty i modernizację w czasie, kiedy kotłownia była własnością "Agromet-Rofama" oraz wykonywanie tylko niezbędnych napraw po przejęciu majątku przez Spółkę, doprowadziło poważnych problemów technicznych, grożących zakłóceniem w ruchu kotłowni.
Eksploatowane urządzenia nie gwarantowały też spełnienia obostrzonych wymagań ochrony środowiska.
To właśnie te uwarunkowania były powodem, że powołany w marcu 1995 roku nowy Zarząd Spółki, rozpoczął działania zmierzające do zmiany bardzo trudnej sytuacji firmy.
Świadomość, że z ciepła produkowanego przez MEGAWAT korzysta 4,5 tysiąca mieszkańców w blokach podłączonych do układu, około 2,5 tysiąca uczniów w trzech szkołach i dwóch przedszkolach, pacjenci w obiekatch Zespołu Opieki Zdrowotnej była motywacją do szybkich i efektywnych działań.

W dniu 29 listopada 1995 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Rogoźna".
W latach 1996-1998 przewidziano do realizacji następujące zadania:
- budowa kotłowni gazowo-olejowej o mocy 13,8 MW,
- budowa nowego odcinka sieci cieplnej,
- montaż 4 węzłów cieplnych,
- montaż termozaworów i podzielników kosztów.

Wyłoniona w przetargu firma GROS-POL Sp. z o.o. z Poznania rozpoczęła budowę 28 maja 1996 roku.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, budowa miała przebiegać w taki sposób, aby w pierwszej kolejności realizować te etapy, które pozwolą na podanie ciepła w nadchodzącym sezonie już z nowego źródła. Do końca sierpnia 1996 roku, na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej pracowała jeszcze dotychczasowa kotłownia węglowa. Miesiąc wrzesień przeznaczony był na wykonanie prac adaptacyjnych sieci cieplnych, celem podłączenia nowego źródła ciepła do systemu.
W dniu 28 września 1996 roku, równo 4 miesiące od rozpoczęcia prac, wykonawca GROS-POL Sp. z o.o. uruchomił, w ramach rozruchu technologicznego, pierwszy kocioł o mocy 6 MW. Od tego dnia podawano już ciepło do odbiorców.
Wybudowano również gazociąg średniego ciśnienia o długości L=486 m. oraz stację pomiarową gazu o przepustowości 2000 Nm3/h.
W dalszym okresie, wraz ze spadkiem temperatur zewnętrznych przekazano do ruchu drugi kocioł 6 MW - było to w listopadzie 1996 roku, a w styczniu 1997 roku uruchomiono kocioł 1,8 MW.

Takie działanie pozwalało na zwiększanie mocy kotłowni stosownie do warunków pogodowych i na pełne zabezpieczenie potrzeb odbiorców w sezonie grzewczym 1996/97.
W drugiej połowie lutego 1997 roku przeprowadzono tzw. ruch 72-godzinny, mający na celu komisyjne sprawdzenie poprawności pracy wszystkich układów technologicznych kotłowni.
W dalszych miesiącach trwały prace wykończeniowe. Nie miały one wpływu na funkcjonowanie kotłowni. Ostatecznego odbioru końcowego dokonano 12 września 1997 roku. Na bazie protokółu z tego odbioru, uzyskano z Urzędu Rejonowego w Wągrowcu, pozwolenie na użytkowanie kotłowni gazowo-olejowej.


Zfinansowaine tak dużej inwestycji nie było możliwe tylko i wyłącznie ze środków własnych Spółki.
Dodatkowo uzyskano środki z budżetu Gminy Rogoźno, Urzędu Wojewódzkiego w Pile, kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile, NFOŚiGW w Warszawie. Otrzymano zwrot kosztów budowy gazociągu z WOZG Poznań.
Nie uzyskano natomiast przewidywanej dotacji z Fundacji EKOFUNDUSZ. W uzasadnieniu odmownej decyzji stwierdzono, że "...zła kondycja finansowa Przedsiębiorstwa stwarza zagrożenie dla wykonalności projektu i jego wyników finansowych w przyszłości".
Czas zweryfikował jednak to uzasadnienie. Okazało się, że produkcja energii z nowego źródła ciepła jest dla Spółki opłacalna.
Rok 1996 zakończono z dodatnim wynikiem finansowym.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że przechodząc na produkcję ciepła z kotłowni gazowo-olejowej, we wrześniu 1996 r. nie zwiększono z tego powodu ceny sprzedawanej energii. Dopiero styczniowa podwyżka ceny gazu wymusiła wzrost ceny ciepła od lutego 1997 roku.Opis rozwiązań technologicznych kotłowni gazowo-olejowej

Kotłownia wybudowana w latach 1996-1997 zlokalizowana jest w budynku po starej, funkcjonującej do lat 70-tych, kotłowni parowej. Urządzenia technologiczne kotłowni rozmieszczone są na dwóch poziomach. Poziom pierwszy to pompownia z układami towarzyszącymi, natomiast poziom drugi to kotły i systemy sterowania. Oprócz całego układu technologicznego w budynku znajdują się również pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe i warsztat.Kotłownia główna

Kotłownia wyposażona jest w trzy jednostki kotłowe:
- kocioł o mocy 6 MW z palnikiem gazowo-olejowym,
- kocioł o mocy 6 MW z palnikiem gazowym,
- kocioł o mocy 1,8 MW z palnikiem gazowo-olejowym.

Wszystkie kotły są produkcji Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie. Są to kotły wodne, wysokotemperaturowe, płomienicowo-płomieniówkowe typu KOG.
Kotły duże, tzn. o mocy 6 MW, są wyposażone w podgrzewacze (ekonomizery), które wykorzystując ciepło spalin wychodzących do komina, ogrzewają wstępnie wodę, podnosząc tym samym sprawność kotła. Z obliczeń i pomiarów przeprowadzonych w trakcie ruchu 72-godzinnego wynika, że średnia sprawność kotłów z ekonomizerami wynosi 96%, natomiast sprawność kotła 1,8 MW (bez podgrzewacza) to 92%.
Palniki RGL 70/1-A, G 70/1-A, G 40/1-B zasilane są ze stacji pomiarowej gazu poprzez zawór odcinający stacjonarnego systemu sygnalizacyjno-odcinającego. Palniki wyposażone są w regulatory ciśnienia, za którymi utrzymywane jest ciśnienie niezbędne do właściwego spalania gazu.


Kotłownia główna Olej magazynowany jest przy kotłowni w adaptowanym do tego celu, nieczynnym zbiorniku retencyjnym wody pitnej. Zbiornik ma uszczelnione wszystkie otwory po wyjściach rurociągów, wewnętrzną powłokę z żywicy olejoodpornej i nowe króćce. Dowóz oleju odbywa się autocysternami.
W miejscu rozładunku wykonana jest "taca" zabezpieczona folią olejoodporną. Ewentualny wyciek oleju podczas rozładunku będzie spływał do separatora benzynowo-koalescencyjnego. Pozbawione oleju wody opadowe spływać będą do kanalizacji sanitarnej. Do obserwacji gruntu wokół zbiornika służy piezometr.
Spust oleju do zbiornika odbywa się grawitacyjnie. Ze zbiornika olej zasysany jest pompami podającymi go przez filtry do palnika uniwersalnego (gaz/olej). Nadmiar oleju spływa do zbiornika - instalacja olejowa pracuje w tzw. "ringu".


Kotłownia wyposażona jest w szereg instalacji wspomagających jej pracę:
- instalację do odprowadzania spalin,
Kotłownia lokalna - instalację do uzdatniania i odgazowywania wody,
- instalację sieci centralnego ogrzewania,
- układ kontrolno-zabezpieczający stężenia gazu,
- system wizualizacyjny pracy kotłowni.Spółka jest właścicielem przesyłowych i rozdzielczych sieci ciepłowniczych. Łączna długość czynnych sieci wynosi 2 x 4.645 m, a średnice nominalne od 20 do 250 mm.
Sieci wykonane są jako napowietrzne (2 x 1.077 m) oraz jako podziemne (2 x 3.568 m). Wśród sieci podziemnych 91,4 % stanowią sieci wykonane w technologii rur preizolowanych. Pozostałe to sieci kanałowe.
Ciepło dostarczane jest do 20 odbiorców poprzez 38 węzłów cieplnych
Oprócz głównej kotłowni pracującej w systemie cieplnym miasta Rogoźna, Spółka eksploatuje 7 lokalnych kotłowni gazowych o mocy od 59 do 175 kW.

                   Kotłownia lokalna                    Kotłownia lokalna                    Kotłownia lokalna                   

... Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016